Publicitate

2020-10-22, 13:24:59

Anunţ Primăria Şerbăneşti

PUBLICAȚIE CONCURS

PRIMĂRIA COMUNEI ȘERBĂNEȘTI , JUDEȚUL OLT ,  cu sediul în COMUNA ȘERBĂNEȘTI, SAT ȘERBĂNEȘTI, STR. DUMITRU POPOVICI NR. 139, JUDEȚUL OLT  organizează concurs pentru ocuparea pe durată NEDETERMINATĂ a funcției contractuale de execuție, vacante, de REFERENT CAMIN CULTURAL.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
•a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
•b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
•c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
•d) are capacitate deplină de exercițiu;
•e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
•f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
•g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
•studii medii,
•a absolvit/urmeaza cursuri de specialitate ( dans, coregrafie, muzica, etc)
•vechimea în muncă nu este necesară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
•13 NOIEMBRIE 2020, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor,
•16 NOIEMBRIE 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
•18 NOIEMBRIE , ora 10.00 – proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.copiile documen  telor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIE  - REFERENT CAMIN CULTURAL
•O.U.G. 57/2019 – CODUL ADMINISTRATIV;
•Legea nr. 53/2003  - CODUL MUNCII – Executarea contractului individiual de munca;
•O.U.G. NR 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;
•Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale;
•Ordinul 471/1990 pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor , concertelor si a altor activitati artistice si distractive  la care se  percep tarife de intrare
•Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs precum și relații suplimentare se pot obține la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI ȘERBĂNEȘTI , JUDEȚUL OLT , SAT ȘERBĂNEȘTI, STR. DUMITRU POPOVICI NR. 139, JUDEȚUL OLT, TELEFON/FAX 0249 – 484001 e-mail contact@primariaserbanesti.ro.

PRIMAR
TITI PELIGRADComentarii

Redacţia

2020-10-22 13:24:59

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...